Základová deska

Technický popis rozsahu dodávky - základová deska

Zemní práce

Zemní práce jsou uvažovány v zemině třídy těžitelnosti 2-3 a v rovinatém terénu. Maximální sklon terénu je uvažován 2,5 %. Práce v obtížnějších podmínkách jsou kalkulovány zvlášť.

zakladova kce

Do obtížných podmínek spadá:

 • sklon terénu větší jak 2,5 %
 • nutnost pažení výkopu (nesoudržná zemina)
 • výskyt stávajících konstrukcí (založení původních staveb apod.)
 • výskyt navážky apod. – změněná únosnost základové spáry
 • zvýšená hladina spodní vody
 • nutnost odvodnění staveniště od povrchových vod apod.

Skrývka orniční a podorniční vrstvy je uvažována v tl. 30 cm a je deponována na staveništi. Vytěžená zemina ze stavební jámy a základových pasů zůstává také na pozemku. Pokud je nutné zeminu odvážet na skládku, náklady s tímto spojené hradí objednatel samostatně. Je také jeho záležitostí zajistit vhodné místo skládky.

Základové pasy, základová deska, izolace proti zemní vlhkosti

Pokud je dům nepodsklepený, provedou se základové pasy š. 40 cm pod obvodovými stěnami a vnitřními nosnými stěnami do nezámrzné hloubky.

Do základových pasů se osadí zemnící drát o průměru 10 mm FeZn, který je vyveden v místě umístění domovního rozvaděče. Dále je zemnící drát vyveden dle projektu hromosvodu.

Základové pasy jsou z betonu C16/20. Mezi základovými pasy se rozprostře vrstva strojně hutněného kameniva v tloušťce cca 30 cm. Část základového zdiva výšky 75 cm je provedena z tvárnic ztraceného bednění nebo tvárnic z XPS polystyrenu tl. 30 cm.

Na konstrukci pasů a kameniva se provede vrstva podkladního betonu C 16/20 tl. 120 mm, vyztužená ocelovou sítí KARI 150 x 150 x 6 mm.

Deska je opatřena penetrací a hydroizolací z asfaltového pásu s utěsněnými prostup v provedení pro střední radonové riziko. V případě nutnosti zvýšené ochrany proti radonu, bude provedena ochrana objektu dle radonového průzkumu, s přihlédnutím k požadavkům normy ČSN 730601 a cena bude stanovena individuálně dle navrženého způsobu ochrany proti průniku radonu z podloží. Zateplení svislé části základu je provedeno během výstavby domu a je a součástí ceny domu.

Přípojky inženýrských sítí

Přípojky inženýrských sítí na hlavní rozvodná vedení nejsou součástí spodní stavby. Prostupy pro přívod vody a elektřiny jsou připraveny v základové desce. Rozvody ležaté kanalizace jsou provedeny pod základovou deskou a končí těsně za deskou.

Nutná stavební připravenost (zajišťuje objednatel)

 • Na pozemku jsou odstraněny, v místě stavby, stromy a náletové dřeviny. Pozemek je bez vysoké trávy - posečen.
 • Je zajištěn zpevněný vjezd na pozemek.
 • Je provedeno geodetické vytýčení stavby.
 • Jsou známa místa připojení na inženýrské sítě a jsou vytýčeny případné sítě a jejich ochranná pásma v místech provádění výkopových prací.
 • Je předána schválená projektová dokumentace stavebním úřadem s nabytím právní moci.(stavební povolení, ohlášení stavby).

Na staveništi musí být provedena přípojka elektro (možnost napojení k NN) a přípojka vody.

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně konstrukcí, financování Vaší stavby, nebo i dřevostaveb obecně, zeptejte se nás. Jsme odborníci v oboru.

Telefon: +420 515 539 334
E-mail: info@bajulus.cz
Elektronický dotaz: bajulus.cz/kontakt
Poptávka: bajulus.cz/drevostavba-na-miru