Projekce

Veškeré projektové práce spojené s architektonickým návrhem, úpravami stávajícího nebo individuálního projektu, vytvoření projektové dokumentace pro povolení stavby a realizační dokumentaci domu, zpracováváme ve vlastním projekčním ateliéru v koordinaci se subdodavateli specializovaných částí projektu. Při tvorbě dokumentace jsou zapracovávány požadavky objednatele v logických posloupnostech, od návrhu přes povolovací proces až po prováděcí dokumentaci s detailními informacemi.

PA220289PA220285PA220281

 

 Úvahy při plánování dřevostavby začínají stavebním pozemkem.

1. Nevlastním stavební pozemek

Ideálním případem je hledání stavebního pozemku a až následně řešit jakou stavbu na něj umístit, nebo hledat pozemek vhodný pro umístění vysněného domu. Samozřejmě, že při výběru pozemku byste měli vyhledat pomoc odborníka (architekt nebo budoucí stavební dozor), který dokáže posoudit vhodnost pozemku pro Váš záměr, tedy:

 • náklady spojené s připojením rodinného domu na infrastrukturu (přípojky, sjezd..atd.)
 • náklady na případné práce spojené s odstraněním původní stavby
 • vhodnost pozemku vzhledem k jeho orientaci, sklonu apod.

 2. Vlastním stavební pozemek

V případě vlastnictví pozemku vhodného k výstavbě bungalovu nebo patrového domu je dobré projednat Váš záměr, tedy výstavbu rodinného domu s místně příslušným stavebním úřadem. V případě, že to bude úřad vyžadovat, zažádáte si o Územně plánovací informaci (formulář pro žádost obdržíte na místně příslušném stavebním úřadě nebo na internetových stránkách úřadu). Z informací od úřadu nebo na základě Územně plánovací informace, zjistíte informace o podmínkách využívání území, podmínkách regulačního plánu a dalších. Krátce řečeno: Budete vědět, co lze na daném pozemku postavit.

 • Mám vybraný typový dům od firmy Bajulus

 • Mám vlastní projekt a stavební povolení

 • Chci si nechat zpracovat individuální projekt na míru od firmy Bajulus

3. Mám vybraný typový dům od firmy Bajulus

Se studií našeho rodinného domu navštívíte místně příslušný stavební úřad. Stavební úřad na základě studie rodinného domu stanoví, po udělení předběžného souhlasu, postup pro povolení stavby. (Forma povolení stavby je závislá na velikosti stavby a podmínek v území. Nejčastěji je řešeno Územním řízením se Stavebním řízení (Stavební povolení nebo Ohlášení stavby), nebou ve sloučeném územním a stavebním řízení. (Územní řízení může být za určitých podmínek nahrazeno Územním souhlasem).

Na typový dům, který je případně dispozičně upraven vašim představám, je zpracována cenová nabídka.

Na základě této studie a jejího odsouhlasení, dále předběžného souhlasu od místně příslušného stavebního úřadu a odsouhlasené cenové nabídky, je podepsána Smlouva o dílo nebo Smlouva o budoucí smlouvě a začne se zpracovávat projektová dokumentace pro povolení stavby.

Pro vypracování projektové dokumentace je potřeba řada podkladů:

 • inženýrsko - geologický průzkum (zjištění charakteru a únosnosti zeminy a úroveň hladiny podzemní vody) V případě stanovení základových poměrů jako jednoduchých, dle okolní výstavby, lze od průzkumu upustit.
 • geodetické zaměření pozemku (tvar a rozměry pozemku, výškové poměry)
 • kopie katastrální mapy
 • radonový průzkum
 • údaje o podzemních i nadzemních sítích a zařízeních vč. komunikací (druhy a trasy vedení, hloubky uložení a podmínky připojení. Vydává vlastník nebo správce sítí na základě žádosti.)

Doba zpracování projektové dokumentace trvá cca 5-8 týdnů.
Po vypracování projektové dokumentace obdržíte 5 kopií projektové dokumentace pro stavební řízení, z toho 1 kopii, po jejím odsouhlasení a podepsání projektu nám vrátíte.
Vyřízení povolení stavby, včetně všech vyjádření vám můžeme, po dohodě, zajistit.

4. Mám vlastní projekt a stavební povolení

Na váš projekt vám zdarma vypracujeme cenovou nabídku. Na základě této odsouhlasené cenové nabídky je podepsána Smlouva o dílo.

Po podepsání Smlouvy o dílo je následně  vyplněn tzv. Detailní list rozsahu dodávky, kde jsou specifikovány výběry materiálů, specifikována barevnost apod. Zde máte poslední možnost úprav, co se týče rozsahu dodávky - bez zásadních změn v konstrukci a dispozici rodinného domu.

K provedení prováděcí dokumentace (výrobní dokumentace) potřebujme znát:
(Stupeň detailnosti těchto imformací je odvislý od rozsahu dodávky rodinného domu)

 • instalační plány kuchyňské linky s přesným zakótováním vývodů instalací
 • zpracované vizualizace koupelen (nutný podklad pro obkladače a instalatéra), výpis zařizovacích předmětů a jejich součástí (baterie, sifony, vtoky, mřížky, skříňky, zástěny apod.) vč. jejich přesné specifikace s výpisem materiálu pro obklady a dlažby vč. doplňkového materiálu. (Tento bývá součástí vypracovaného návrhu koupelny.)
 • změny v elektroinstalaci (změny v umístění a počtech zásuvek, vývodů světel vypínačů apod.) Pro jejich zakreslení vám předáme tzv. slepé půdorysy. Po zhotovení hrubé stavby ještě celý dům můžete projít s naším elektrikářem a umístění upřesnit.
 • výpis ostatních podlahových krytin s přesným označením, nárokům na podklad a s udáním celkové tloušťky čisté podlahy (tyto informace jsou mj. nutné kvůli výšce potěrů a návaznosti na ostatní podlahy)
 • výpis vnitřních dveří, vč, zárubní a kování

Na základě detailního listu je, případně, zpracován cenový dodatek ke smlouvě o dílo a je započata práce na výrobní dokumentaci.
Jakmile nabude stavební povolení právní moci, lze provést stavbu základové desky včetně přípojek.
Po dokončení spodní stavby, zástupce naší firmy převezme spodní stavbu, pokud si její dodávku zajišťujete sami.
Doba nástupu na montáž, od převzetí spodní stavby, je do 6 týdnů.
Doba montáže je specifikována ve Smlouvě o dílo. (Zpravidla 4 měsíce při dodávce rodinného domu „na klíč".)
Po dokončení montáže vám dům předáme v dohodnutém termínu.
Součástí předávacího protokolu jsou veškeré materiály potřebné pro kolaudaci a provoz rodinného domu.

5.Chci si nechat zpracovat individuální projekt na míru od firmy Bajulus

final 04final 05final 07

 

Individuální projekt na míru nejčastěji zpracováváme v případech nástaveb, přístaveb a stavebních úprav stávajících objektů, nebo v případě specifických podmínek v území (orientace a sklon stavebního pozemku, proluky, atd.) nebo v případě přání navrhnout dům dle vašich představ. Prvotní informací pro řešení vašeho budoucího domu je, bude-li se jednat o dům energeticko-úsporný, nízkoenergetický nebo pasivní.

 

Pro samotný návrh rodinného domu existuje množství prolínající se faktorů,ale pro základní orientaci je shrneme do tří bodů:

1. Místo stavby - umístění stavebního pozemku, jeho sklon, orientace a okolní zástavba

Jednoznačným trendem při návrhu domu je, aby dům zapadal do stávající krajiny, rázu okolní zástavby a respektoval poměry stavebního pozemku (sklon, orientaci apodobně) K domu je potřeba přistupovat také jako k investici a nevhodně navržená nebo osazená stavba ji, i přes nemalé vložené prostředky, znehodnocuje.

2. Velikost a tvarové řešení domu

Velikost domu, jeho tvar a množství ochlazovaných ploch, jeho obestavěný prostor, určují základní cenu domu a potřebu energií na jeho provoz. Pro vaši orientaci o velikosti a ceně proto může sloužit náš katalog typových domů.

2. Energeticko–ekonomická optimalizace (EEO)

EEO vám dá odpověď na základní otázku. Zdalipak se to vyplatí?

Touto optimalizací se zhodnocují náklady vložené do výstavby navrženého domu, jak po stránce konstrukční (skladby konstrukcí obvodového pláště domu), tak po stránce technologické (vytápění, ohřev TUV, výměna vzduchu a další) a zejména jejich návratnost. Výsledkem je pak doporučení na optimální volbu zateplení a technologie, vzhledem k návratnosti investice.

Kontaktujte nás

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně konstrukcí, financování Vaší stavby, nebo i dřevostaveb obecně, zeptejte se nás. Jsme odborníci v oboru.

Telefon: +420 515 539 334
E-mail: info@bajulus.cz
Elektronický dotaz: bajulus.cz/kontakt
Poptávka: bajulus.cz/drevostavba-na-miru